Stand van zaken De Hoge Regt Oost fase 1

16 juli '21

Achter de schermen zijn we de laatste tijd druk bezig geweest om alle voorbereidingen te treffen voor de verkoop van De Hoge Regt Oost fase 1. Desondanks is de planning toch gewijzigd, wat een gevolg heeft voor de start verkoopdatum van deze fase.

image alt

Nestlocatie

In de Hoge Regt Oost staat een leegstaande loods waarin asbest is verwerkt. Doordat de loods niet meer in gebruik is, is dit een vandalisme gevoelige plek. Om deze redenen moet de loods vroeg of laat gesloopt worden. Het slopen van de loods moet gebeuren voordat we kunnen starten met de bouw. Ten behoeve van de sloop is er een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Dit houdt in dat een ecoloog gaat kijken of er beschermende diersoorten in en om het gebied aanwezig zijn. Uit deze quickscan is gebleken dat zich mogelijk een steenuil in de omgeving bevindt waardoor er, conform de daarvoor geschreven protocollen, nader onderzoek nodig was. Uit het nader onderzoek is naar voren gekomen dat, in afwijking van eerder onderzoek, de loods door een steenuilenpaar gebruikt wordt als nestlocatie, waarbij ook daadwerkelijk een jonge steenuil is geconstateerd.

image alt

Een steenuil is een beschermde vogel die niet zondermeer verstoord en verjaagd mag worden. Hiervoor heb je een ontheffing van het bevoegd gezag (provincie Brabant) nodig. Deze ontheffing kan alleen verkregen worden indien wordt aangetoond dat het niet mogelijk is om het nest te behouden en er daarnaast een geschikte alternatieve locatie is gevonden. In de nabije omgeving worden alternatieve nestkasten geplaatst om de steenuil een nieuw toekomstig leefgebied te geven.

Naast de benodigde ontheffing is er een periode dat de nestlocatie niet verstoord mag worden, dit wordt ook wel de kwetsbare periode genoemd. Deze periode loopt van februari tot juli. Om deze reden kunnen we niet op korte termijn starten met de bouw. Omdat we potentiële kopers graag zekerheid willen geven over de verwachte startdatum van de bouw zullen we dit jaar niet meer in verkoop gaan. Zodra er zekerheid is over het start bouw moment, gaan de woningen alsnog in verkoop.

Hoe nu verder?

Om de bouw van de woningen toch mogelijk te maken, moet er een ontheffing bij het bevoegd gezag aangevraagd worden. Naar verwachting ontvangen we de ontheffing in de loop van 2022. Nadat we de ontheffing hebben ontvangen, de kwetsbare periode is verstreken en de overige opschortende voorwaarden zijn voldaan, kunnen we starten met de bouw van de woningen. Naar verwachting zal dit pas in de zomer van 2022 zijn.

Zodra er nieuwe informatie is, plaatsen we dit uiteraard op de website.

  Woningaanbod
  Nieuwsoverzicht